СЪОБЩЕНИЯ
©Copyright 2009-2016 Libertas Bulgaria
СЪОБЩЕНИЯ
ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
EN
BG
РЕШЕНИЕ
№4/2014

НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
"ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ"

София,
02.04.2014.
                    
                                                                                                                                                                           
ОТНОСНО:  Свикване на редовен Втори конгрес на политическа партия "Либертас България".                   
                                                                                                                                                                            

В изпълнение на изискването на Чл. 16, ал. 3 от Устава на политическа партия "Либертас България", в съответствие с Чл. 16, ал. 2 и Чл. 16, ал. 5 и 6 от Устава на политическа партия "Либертас България", Националният съвет на политическа партия "Либертас България"

РЕШИ:

1.    Свиква редовен Втори конгрес на политическа партия "Либертас България" на 7 декември 2014 г. от 10 часа, в град София, п.к. 1000, ул. "Георги С. Раковски" 108, със следният

дневен ред :

                    1.    Избор на нов персонален състав на ръководните и контролните органи на партията;

                    2.    Промяна на седалището и адреса на управление на партията.


2.    До 6 ноември 2014 г. да бъде изработени и качена на сайта на партията покана за свикване на Конгреса, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива той се свиква.Председател :
     Христо Атанасов


Секретар-протоколчик:
Марта Никифорова

ПОКАНА

за свикване
редовен Втори конгрес
на политическа партия "Либертас България"


В изпълнение на изискването на Чл. 16, ал. 3 от Устава на политическа партия "Либертас България", в съответствие с Чл. 16, ал. 2 и Чл. 16, ал. 5 и 6 от него, Националният съвет на политическа партия "Либертас България" свиква редовен Втори конгрес на партията със следният

дневен ред :

                    1.    Избор на нов персонален състав на ръководните и контролните органи на партията;

                    2.    Промяна на седалището и адреса на управление на партията.Конгресът се свиква на 7 декември 2014 г. от 10 часа, в град София, п.к. 1000, ул. "Георги С. Раковски" 108 по инициатива на Националният съвет.


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
"ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ"След открито заседание на Софийският градски съд, проведено на 6 октомври 2015 г., той призна, като законо и уставносъбразни решенията приети на проведения на 7 декември 2014 г. в гр. София редовен Втори конгрес на политическа партия "Либертас България", и със свое решение от 26 октомври 2015 г. ги вписа  в регистъра.

Бяха официално заличени членовете на стария Национален съвет и Контролна комисия на партията и вписани новите, който бяха избрани на проведения на 7 декември 2014 г. в гр. София редовен Втори конгрес на политическа партия "Либертас България".


Бе официално заличено и старото седалище на партията и вписано новото.


Беше признато и заявлението от Христо Атанасов, с което той прекрати членството си в политическа партия "Либертас България" от 1 август 2014 г..


Официално впсаните в регистъра на Софийски градски съд са:НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

д-р Георги  Миланов Георгиев - председател
Здравчо Стефанов Велев - главен секретар
Костадин Георгиев Костадинов - секретар-протоколчик


Милан Георгиев Георгиев
Габриел Николов Иванов
Силиян Илиев Нашев
Алекс Христов АлександровКОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Илия Стилиянов Машев - председател
Вероника Руменова Темелкова - зам.председател
Иван Александров терзиев - секретар

Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


След проведеният на 7 декември 2014 г. в гр. София редовен Втори конгрес на партията, на който бяха избрани нови Национален съвет и Контролна комисияза, за председател на Националния съвет е избран  д-р Георги  Миланов Георгиев