ПРОГРАМА НА ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯОСНОВЕН ВЪЗГЛЕД ЗА ОБЩЕСТВОТО

1.Обществото e производно и се изгражда от безусловно по рождение свободни, равноправни, пълноправни и суверенни личности, над чиито права и свободна воля, никой друг индивид, колектив, организация или държавата няма и не може да има приоритет.

2.Всеки колектив и неговите организации и структури, признаци и принципи на организиране и взаимодействие, произтичат единствено от правата, суверенитета и свободната воля на отделните съставящи ги личности и не могат да бъдат над тях и въпреки тях.

3.Всяка обособена обществена структура има своите специфични характеристики, цели и интереси, производни на специфичните общи характеристики, цели и интереси на съставляващите ги личности. Доколкото спецификата и обособеността на една структура е налична, то тя следва да се признава и уважава.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОЛИТИКА

1.Неабсолютизиране и неопростяване на готови теоретични модели за обществено развитие.

2.Релативизъм, плурализъм и несамоцелност на подходите и решенията.

3.Пълна свобода и неограничени възможности за всички граждани.

4.Държавни грижи за преодоляване на факторите, които ограничават равния неограничен достъп до възможностите.

5.Социална политика в защита и развитие на предимствата на свободата, чрез държавни грижи за тези, които не са в състояние да се възползват от тях и засилени грижи за образованието, така, че тази невъзможност да не се възпроизвежда.

6.Силна защита на плурализма, демокрацията и правата на човека, сигурността и суверенитета на личността.

7.Пълна свобода на мисълта, словото, печата и медиите. Недопускане на цензура или ограничаване на свободата на мисълта и изразяването й.

8.Възможности на всеки гражданин за участие в политиката, независимо от имущественото му състояние. Премахване на въведеният, чрез внасяне на депозити при кандидатиране, имуществен ценз.  Самокандидатиране и премахване на формалната роля на партиите при избори.

9.Мажоритарни избори със стъпаловидно отсяване на кандидатите. Равни и честни избори. Единствено обща финансирана от държавата избирателна кампания за всички кандидати, позволяваща пълноценно участие на всеки гражданин в политиката и улеснена сравнителна преценка от избирателя. Забрана за индивидуални кампании и реклама.

10. Изграждане на сигурна система за електронно дистанционно гласуване базирана върху Интернет, позволяваща евтини и честни избори и ежедневно провеждане на референдуми.

11.Приоритет на пряката демокрация. Правно и техническо създаване на система базирана върху Интернет, за гражданско иницииране, публично обсъждане и всеобщо гласуване на предложения  по всички въпроси от местен и национален характер.


ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА  ПОЛИТИКА

1.Промяна на бъдещето на България и Европа, чрез създаване на един нов, демократичен, отговорен, отворен и успешен Европейски съюз, опрян на индивидуалната свобода, демокрацията, плурализма, толерантността, гражданските права и неограничените възможности;

2.Кратък, ясен, стабилен, и одобрен от европейските народи договор за Европейски съюз.

3.Демокрация: Премахване практиката в Европейския съюз да се създават закони, чрез директиви съставени от безотговорни и неизбрани държавни служители. Всички закони в Европейския съюз трябва да бъдат приемани единствено от националните или Европейския парламент.

4.Отговорност: Всеки човек в Европейския съюз, който притежава власт да взима решения относно закони, трябва да бъде избиран от гражданите и отговорен пред тях.

5.Прозрачност: Ако няма особено важни причини за обратното, всички закони трябва да се съставят публично.

6.Пълно разделение на властите на национално и на европейско ниво и демократичната им избираемост;

7.Адекватно разпределение на властта в Европейския съюз между европейското и национално ниво;

8.Разширяване и гарантиране на индивидуалната свобода и човешките права;

9.Разширяване и гарантиране на свободата на обществения, политическия и духовния живот, на идеите и обмена на информация;

10.Увеличаване на пряката демокрация и възможностите на всеки гражданин за участие в политиката на европейско и национално ниво;

11.Разширяване на свободата на стопанска инициатива и гарантиране на свободната конкуренция;

12.Прозрачно управление и ефективно усвояване на европейските фондове.


ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

1.Превръщане на България в нормална демократична европейска държава, чрез поставянето на политиката в България в контекста на общоевропейския политически процес.

2.Демафиотизация и демонополизация на икономиката на страната.

3.Създаване и гарантиране на свободна и сигурна обществена среда;

4.Политика за силно ускорен реален растеж и модернизация на българската икономика, наука, култура и бит;

5.Преодоляване на поляризацията и ускорено нарастване на реалните доходи на българските граждани, така, че да достигнат и надминат средните за Европейския съюз в много кратък срок.


ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

1.Свободен отворен пазар. Напълно свободна конкуренция и неограничена частна инициатива.

2.Премахване на намесата на държавата в личните и частноправни отношения между гражданите.

3.Силна държавна защита на свободата на волята на личността от всякаква принуда.

4.Премахване на всички административно въведени олигополни и монополни пазарни положения. Недопускане на административно въвеждане на национални или регионални монополи и олигополи.

5.Държавна собственост, открито и пряко държавно управление на финансовата инфраструктура, естествените монополи (електроснабдяване и водоснабдяване), публичната инфраструктура, подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, пътищата, водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати. Недопускане на концесии и приватизация на ползването.

6.Прозрачен държавен контрол върху олигополите (топлофикация, газоснабдяване), Пряка мажоритарна изборност от гражданите на държавната комисия за регулирането им.

7.Пълна свобода и неограничена частна инициатива за конкурентните пазари (магазини, заведения, цехове, фабрики). Премахване на всички лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за стопанска дейност в конкурентни пазари, при повишена отговорност за реално настъпили вредни последици от дейността .

8.Пълноценна интеграция на България в световната икономика и международното разделение на труда, чрез насърчаване и активни държавни действия и преки инвестиции в създаването на сравнителни предимства на България във високотехнологични наукоемки екологично чисти производства.

10.Активна държавна инвестиционна политика. Преки държавни инвестиции в създаване на високотехнологични екологични конкурентноспособни продукти с висока добавена стойност.

11.Политика на насърчаване увеличаването на реалното потребление. Целево и послойно (съобразно потребителската кошница), стимулиране на търсенето, чрез изпреварващо увеличаване на бюджетните заплати и пенсиите, синхронно с развитието на ресурсите и потенциала на икономиката за увеличаване на предлагането и неинфлационно отреагиране.

12.Силно разширяване функциите и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Решително пресичане и преследване на мафиотски и картелни споразумения.

13.Активно съдействие от българските посолства и консулски служби в чужбина за установяване на търговски контакти и разширяване на търговския обмен с всички страни по света.


ФИНАНСИ

1.Макроикономическа политика за поддържане на стимулиращо реалния продуктов растеж равновесие между паричната маса в обращение и наличните на пазара и потенциални стоки и услуги с отчитане и неутрализиране на дисбалансиращото влияние върху реалната парична маса в обращение на различната пределна склонност към спестяване и пазарна конюнктура.

2.Поддържане на контролирана и ограничена до насърчителни и балансиращи паричната маса в обращение нива на инфлация.

3.Политика единствено на целеви бюджетен дефицит, без влияние върху инфлацията, за финансиране на държавни проекти с гарантирана краткосрочна възвръщаемост до 6 месеца, (паричната маса без покритие си създава покритието, преди да е била абсорбирана от нивото на цени).
4.Запазване на валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото.

5. Включване на България в Европейския валутен съюз и преминаване към Евро, при условие и тогава, когато се създаде единен бюджет на страните от еврозоната, включващ парично преразпределение, чрез безусловни субсидии от по-силните към по-слабите икономики, така, че да не се формират диспропорции вследствие на различното икономическо развитие и търговски баланс.


ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

1.Запазване на преразпределението на Брутният вътрешен продукт на ниво около 40%.

2.Създаване на условия и механизми за пълно изсветляване на икономиката без сътресения.

3.Максимално опростена и фискално рационална  данъчна система, центрирана върху косвеното облагане.

4.Прогресивна скала на преките данъци върху доходите и печалбата, с висок необлагаем минимум.

5.Прогресивна скала с висок необлагаем минимум за облагане на недвижими имущества.

6.Премахване на задължителните здравни осигуровки. Финансиране на здравеопазването от нов целеви косвен данък върху продажбите в размер 5%.

7.Премахване на задължителните пенсионни осигуровки. Финансиране на пенсиите от нов целеви косвен данък върху продажбите в размер 10 %.

8.Силно ограничаване на неплащането на данъци, данъчните измами, кухите обороти и източването на ДДС, чрез въвеждане на Контролна възстановима добавка към ДДС, която да се възстановява напълно и на крайния клиент, когато плащането е извършено с кредитна или дебитна карта.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1.Реалистична и миролюбива външна политика изхождаща от националните интереси на България и принадлежността към Европейския съюз.

2.Развитие на взаимоизгодно и без предразсъдъци, двустранно и многостранно сътрудничество с всички страни в света.

3.Повишено внимание към защитата на правата, интересите и достойнството на българските граждани в чужбина, както и към етническата българска диаспора, пазари и инвестиции.


НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

1.Високотехнологична професионална армия, изградена и функционираща, като интегрална част от отбранителната система на организацията на Северноатлантическия договор и общоевропейската отбрана.

2.Пълноценно използване на ресурсите, чрез обединяване на потенциала за отбрана с потенциала за действия при извънредни ситуации вследствие на природни бедствия, пожари, аварии и катастрофи.

3.Изграждане на Гражданска гвардия от доброволци за действия при извънредни ситуации и в условия на отбрана на територията на страната.


СИГУРНОСТ

1.Приоритет на изграждането на свободна и сигурна обществена среда за живот и бизнес.

2.Ликвидиране на организираната престъпност. Силно ограничаване на битовата престъпност.

3.Ликвидиране на корупцията. Завишаване на наказанията за корупция. Декриминализиране на даването на подкуп. Създаване на специални звена под прикритие за провокиране към корупция.

4.Преизграждане на нормативната база с оглед премахване на явните криминогенни фактори и ефективна борба с престъпността.

5.Ясно законодателно разграничаване на криминалните престъпления от гражданско-правните отношения. Декриминализиране на гражданско-правните отношения.

6.Висока технологична, материална и кадрова обезпеченост на службите за сигурност.

7.Премахване на материалната потребност за корупционна зависимост от престъпността.

8.Осигуряване от държавата на адекватно високо заплащане и всички материални и социални условия за нормално съществуване на полицая и семейството му.


ОБРАЗОВАНИЕ

1.Всеобщо, качествено и безплатно образование за всички и във всички образователни степени и видове учебни заведения.

2.Елиминиране на материалните пречки за всеобща достъпност до качествено образование от всички степени, чрез достатъчно за издръжка индивидуално финансово подпомагане на учащите (стипендии).

3.Отделяне на преподаването от оценяването.

4.Система за независимо обективно външно оценяване на знанията на учащите. Заплащане на учителите и преподавателите в зависимост от обективно външно оценения, чрез знанията на учениците им резултат от труда.

5.Укрепване и развитие на държавната система за всеобщо образование.

6.Система на държавно финансиране чрез учащите на учебните заведения и звена, в зависимост от броя и успеваемостта на учащите (всеки учащ върви с предвидена сума варираща в зависимост от обективно външно оценената му успеваемост).

7.Незабавна пълна компютъризация и връзка с Интернет във всички държавни и общински учебни заведения. Замяна на хартиените учебници с електронни и качване на цялото учебно съдържание в Интернет.

8.Силна защита на светския, научен, обективен и безпристрастен фактологичен и аналитичен характер на образованието. Недопускане на едностранчива идеологизация, конюнктурна политизация и умишлено изопачаване на факти и събития в учебното съдържание.


НАУКА

1.Създаване от държавата на условия за ускорено развитие, всеобщо популяризиране, достъпност и използване на  научните достижения. Ограничаване на обхвата и времетраенето на авторските, патентните и сродните им права.

2.Пълна свобода на науката и в науката. Плурализъм на формите на нейната организация.

3.Пълна автономност и плурализъм на организацията и инициативата на научните звена. Самостоятелност на критериите, кадрите, кадровия подбор, вътрешната организация, степените и званията за всяко научно звено.

4.Планомерно поддържане, обновяване и ускорено развитие на достатъчна държавна материална, информационна, организационна и финансова публична база на науката.

5. Държавно планиране и преки държавни инвестиции в развитието на науката, както и свободна частна инициатива и конкуренция.

6.Държавно финансиране на научните дейности, чрез единен планомерен, конкурентен и проектен принцип, независимо от формата им на организация и на собственост.

7.Освобождаване от данъци създаването и продажбата на произведения на науката.

8.Стимулиране на частните инвестиции в научни изследвания, и развитието на приложната наука, чрез откупуване от държавата на патенти на нови изобретения и предоставянето им за свободно използване и развитие от всички граждани, както и освобождаване от данъци за срок от десет години на приложението на резултата от използването на ново изобретение.


КУЛТУРА

1.Свободна частна инициатива и конкуренция в културата.

2.Пълна свобода на културата и ненамеса на държавата в съдържанието й.

3.Създаване на нормативни и материални условия за всеобща достъпност до постиженията на културата и развитието им. Ограничаване на обхвата и времетраенето на авторските и сродните им права.

4.Освобождаване от данъци създаването и продажбата на произведения на изкуството и културата.

5.Повишени грижи за опазване и популяризиране на националното културно-историческо наследство, като част от световното културно наследство.

6.Преодоляване на иманярството и унищожаването на историческа информация и ценности, чрез легалното допускане на частна археологическа инициатива, музеи и колекции.

7.Създаване на финансирани от държавата културни пространства за свободна безплатна изява. Обновяване, разширяване и свободно предоставяне за безплатно ползване за културни прояви на държавната и общинска материална база на културата.


ИНФОРМАЦИЯ

1.Пълна свобода, откритост и достъпност на публичната информация.

2.Създаване на нормативни и материални условия за недопускане на цензура, всеобща достъпност до публичната информация, научните знания и културни достижения на човечеството и свободното им използване.

3.Свободна частна инициатива и конкуренция в създаването и разпространяването на информация.

4.Освобождаване от данъци на информацията, информационните носители и технически средства, както и всички видове печатни и електронни медии.


ТРУД

1.Свободен пазар на труда.

2.Свобода на формата и условията на договарянето между работника и работодателя.

3.Свобода на синдикалното сдружаване и дейност.

4.Осигуряване на дълготрайна заетост на трудоспособното население и намаляване на безработицата до естествените й нива чрез държавни, общински и частни проекти и преки държавни инвестиции в развитието на икономиката.


ПЕНСИОННА ПОЛИТИКА

1.Премахване на сегашната пенсионна система  и замяната й със стабилна пенсионна система, без рискове, опряна на два стълба:

       а) Основен (социален) стълб - осигурена от държавата пенсия за всички възрастни или нетрудоспособни граждани, достатъчна за нормално физическо съществуване, получавана съобразно възраст, здравословно състояние и материална нужда, финансирана от държавния бюджет от косвени данъци;

      б) Допълнителен (пазарен) стълб - напълно доброволна втора пенсия на базата на фондонатрупващият модел. Единствено доброволен застрахователен принцип в пенсионното осигуряване, при свободна частна инициатива в конкурентна среда.

2.Премахване на преките данъци наричани "задължителни осигуровки".

3.Отмяна увеличението на пенсионната възраст. Отпадане изискването за стаж за пенсиониране.

4.Преобразуване на НОИ в нормален пенсионен фонд, държавна собственост, в който, освен избралите го да се застраховат в него, държавата пенсионно да застрахова за своя сметка държавните служители, армията, полицията, безработните и всички, които получават заплати или лични доходи от държавния бюджет.
Използване на НОИ, като основен държавен фонд  за провеждане на инвестиционна политика за развитие и модернизация на страната.

5.Стабилност и независимост на пенсионните фондове от пазарната конюнктура, чрез инвестиции на набраните средства единствено в собствеността и развитието на производствени бази в селското стопанство, хранителната и текстилната промишленост, фармацевтиката и енергетиката, така че и при най-лоши стечения на пазарната конюнктура да са в състояние да осигурят в натура (храни, облекла, лекарства, осветление и отопление) пенсиите на застрахованите.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1.Застрахователен принцип в социалните рискове.

2.Свобода на избора и множество алтернативни възможности за всеки. Създаване на множество държавни консултантски и обучителни центрове и проекти.

3.Държавен рисково-гаранционен и кредитен фонд за инвестиционно кредитиране на стартиращия, малкия и средния бизнес, с лесна и минимално формализирана достъпност и обезпечение на кредитите единствено със закупените с тях активи.

4.Ликвидиране на мизерията и безработицата, чрез Програма "Втори контур на пазара" за резервна заетост при безработица. Същността и е, че държавата създава възможност, организационни и материални  условия на безработните да произвеждат за свое потребление и размяна по между си, като се стремят да се интегрират в "първия" контур на свободния пазар.

5.Модернизиране и разширяване на социалната инфраструктура и грижи. Обновяване и изграждане на достатъчен брой модерни социални домове (детски, старчески, за безпризорни и бездомни хора и т.н.).

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1.Всеобщо пълноценно,достъпно, качествено и безплатно здравеопазване за всички граждани без изключение.

2.Разгърната единна централизирана държавна система на здравеопазване основана на принципа на издръжка, а не на дейност и финансирана изцяло и пряко от държавния бюджет.

3.Сградно и техническо модернизиране и кадрово обезпечаване на  здравеопазването.

4.Достойно заплащане и условия на труд на лекарите и медицинския персонал, така, че да бъде прекратено текучеството в чужбина.


ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА

1.Свобода и гарантиране на човешките права и достойнство на децата.

2.Безусловно прилагане на конституционния принцип, че правата и отговорността за отглеждането и възпитанието на децата е право и задължение на техните родители.

3.Премахване на детските надбавки и преобразуването им в дотации за осигуряване на пълноценна и разнообразна целодневна безплатна храна на всички деца в детската градина и училище.

4.Гъвкавост при използване правото за ползване на платен от държавата отпуск по майчинство.   Свобода на определяне на периода в рамките на общо 4 години за всички раждания на една жена.

5.Премахване на тоталитарните подходи в законодателството.

6.Повишени държавни грижи за бездомните деца и сираците.

7.Нито едно дете да не остане да живее по гарите. Незабавно отнемане на родителските права на родители, които са изоставили децата си или са ги пратили на улицата да крадат, просят и проституират.

8.Нито едно дете да не е извън училище, да не е гладно, без учебници или тетрадки.

9.Дългосрочно безлихвено държавно кредитиране на младите семейства за покупка и обзавеждане на ново жилище. Облекчени кредитни възможности за стартиране на собствен бизнес.

10.Преференциално осигуряване от държавата на стипендии за образование и собствено жилище на сираците, по цени на себестойност, чрез безлихвен дългосрочен държавен кредит.


ОКОЛНА СРЕДА

1.Опазване чистотата на околната среда и водите. Категорична забрана за допускане на геномодифицирани организми (ГМО) в околната среда.

2.Данъчни облекчения на екологично чисти производства и утежнения за замърсяващи.

3.Насърчаване внедряването на нови високоефективни и екологично чисти технологии.

4.Изграждане на модерни заводи и съоръжения за екологично чиста преработка на отпадъци и производство от тях на екологични горива и енергия.

5.Увеличаване и разнообразяване на зелените зони в населените места. Осигуряване на екологична среда за хората във и извън населените места.


ИНФРАСТРУКТУРА

1.Ускорено изграждане и модернизиране на транспортната инфраструктура, чрез ефективно използване на публичните инвестиции и средствата от присъединителните инструменти на Европейския съюз, както и кредитиране от целеви бюджетен дефицит.

2.Бързо обновяване и модернизиране на комуникационната инфраструктура, чрез премахнатите лицензионни, разрешителни и регистрационни режими и в тази сфера и свободна частна предприемаческа инициатива и конкуренция.

3.Свобода в строителството. Премахване на тромавите процедури при повишена отговорност за реално настъпили вредни последици от некачествено проектиране и изпълнение.

4.Насърчаване на обновяването и модернизирането на сградния фонд и селищната инфраструктура.

5.Насърчаване на индивидуалното строителство за собствени жилищни нужди на модерни евтини енергийнонезависими семейни жилища от леки композитни материали. Безплатно предоставяне на безсрочно право на строеж и ползване на държавни и общински терени. за  такова строителство. Създаване на реална възможност на всяко българско семейство да си построи собствено жилище, независимо от доходите си.


ЕНЕРГЕТИКА

1. Държавна собственост на електропреносната и електроразпределителна мрежа. Значителни държавни инвестиции в нейното обновяване и модернизиране.

2. Либерализация на енергийният пазар. Пряко договаряне между електроцентралите и крайните клиенти в конкурентна среда.

3.Ускорено изграждане на нови ядрени мощности. Дострояване на АЕЦ "Белене".

4.Държавни инвестиции в изследвания и добив на енергия от възобновяеми и неограничени енергоизточници.

5.Преодоляване на зависимостта от петрола. Насърчаване разработката, производството и използването на електромобили.

6.Ускорено развитие на енергийната ефективност. Насърчаване развитието и прилагането енергоспестяващи технологии в индустрията и бита.

7.Насърчаване строежа на енергонезависими индивидуални жилища и други сгради, осигураващи си сами цялата нужна им енергия от възобновяеми и неограничени енергийни източници.

8.Преразглеждане на концесиите. Рационално, ефективно и екологосъобразно използване на земята и природните ресурси.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1.Развитие на биологично и екологично земеделие опряно на естественото плодородие на българската земя.

2.Политика на ускорена модернизация и устойчиво развитие на земеделието и селските райони. Подобряване условията за живот в селските райони и изравняването им с тези в другите страни-членки на Европейския съюз.

3.Съществено повишаване доходите на селскостопанските производители, чрез демутризация и демонополизация на изкупуването на селскостопанска продукция и защита на свободната конкуренция.

4.Изграждане на информационна система за координиране и планиране на селскостопанската продукция.

5.Насърчаване и защита на пласментното коопериране между дребните производители и фючърсното договаряне за изкупуване на селскостопанска продукция. Демутризация на съществуващите и изграждане на достатъчно пазари, борси и тържища за селскостопанска продукция.

6.Подпомагане на земеделските производители за усвояване на европейските фондове, чрез информационно-консултативни центрове.

7.Мерки за увеличаване конкурентноспособността на българските селскостопански продукти. Насърчаване прилагането на съвременни енергоспестяващи и екологични технологии за производство на висококачествена продукция.

8.Развитие на информационното обслужване в земеделието и предлагане на технологична, икономическа, правна и специализирана информация, проектиране, подпомагане на всички производствени структури в агробизнеса.

9.Развитие на аграрната наука и образование чрез изследователски дейности, внедряване на нови технологии, европейски стандартизирани програми за обучение и подготовка на земеделски специалисти.


ТУРИЗЪМ

1.Насърчаване развитието на международния културен туризъм, чрез създаването и поддържането на нужната инфраструктура.

2.Съдействие от българските посолства и консулски служби в чужбина за установяване на контакти и подобряване на маркетинга и рекламата на българския туризъм и привличане на повече туристи от повече страни, включително облекчаване на визови, митнически и гранични формалности.


АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Пълна обществена прозрачност, целесъобразност и мотивираност на структурата и дейността на администрацията.

2.Конкретни, ясни и изпълними стандарти за държавната и общинска администрация при ясно целеполагане и дефиниране на функциите и отговорностите на всеки един държавен служител и прилагане на технически средства за антикорупционен контрол.

3.Незабавно, задължително и пълно прилагане на информационните технологии в механизма на функциониране на администрацията и изграждане на "електронно правителство".

4.Стабилност на администрацията. Невъзможност за произволни политически назначения и уволнения.

5.Реалност, откритост и публичност на всички конкурси и кадрови процедури с възможност за  присъствие на всички заинтересовани лица и граждани и участието им с въпроси.

6.Мандатност и открита публична процедура за подбор на ръководните административни кадри в държавната и общинска администрация

7.Премахване на материалната потребност за корупционни практики.

8.Осигуряване от държавата на достойно адекватно заплащане и всички материални условия за нормално съществуване на държавния служител и семейството му.


ПРАВОСЪДИЕ

1.Безусловно зачитане на разделението на властите, независимостта на съдебната власт и върховенството на закона.

2.Превръщане на съда в единствен орган за решаване на спорове.

3.Бързо и принципно действаща съдебна власт, независима и неподдаваща се на политическо, икономическо и друго странично въздействие.

4.Повишаване на капацитета и скоростта на работа на съдебната система. Повишаване на ефективността, качеството и професионализма на работещите в съдебната система.

5.Промяна на положението и компетентността на съдебните заседатели, насочено към произнасянето им по фактическата страна на делото, а съдията по правната страна.

6.Модернизиране на организацията и материалната база на съдебната система.

7.Осигуряване на равни възможности за достъп до правосъдие на всеки гражданин. Премахване на съдебните такси.

8.Системи на безлихвено кредитиране и държавно субсидиране и  поемане на адвокатски хонорари и съдебни разноски.

9.Премахване на материалната потребност на магистратите за корупционни практики в съдебната система.

10.Осигуряване от държавата на достойно адекватно заплащане и всички материални условия за нормално съществуване на съдиите, прокурорите и следователите и семействата им.


КОНСТИТУЦИОННА РЕФОРМА

1.Приемане на изцяло нова Конституция, гарантираща в пълна и безусловна степен суверенитета и пълната свобода на волята на личността, ограничена единствено от същите права на другите, пълната свобода на обществения, политическия и духовния живот, на идеите и обмена на информация, пълната и безусловна свобода на стопанската дейност и инициатива, напълно свободен пазар и свободна конкуренция, свободна и сигурна обществена среда, без корупция и престъпност, спазване на правата и задълженията от всички граждани, Конституцията и законите независимо от длъжността която заемат, раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

2.Безусловно признаване, спазване и прокарване на принципа, че цялата държавна власт произтича пряко от народа и принадлежи на народа. Пряка мажоритарна изборност на ръководните органи на всички власти и истинско разделение на властите.

3.Република с широка пряка демокрация, пълно разделение, равностойност, баланс и взаимен контрол на властите. Премахване на церемониалните длъжности. Сливане на функциите на премиера и президента.

4.Пряка мажоритарна изборност с четиригодишен мандат на главата на изпълнителната власт. Той да предлага за одобрение на парламента министрите по отделно и персонално. Парламента да може да гласува вот на недоверие на отделен министър, но не и на правителството, като цяло. За главата на изпълнителната власт да важи процедурата на импийчмънт.

5.Стабилност и промяна в държавното управление, чрез обновяване на половината от състава на парламента на всеки две години, при четиригодишен мандат. Парламента не може да бъде разпускан или да се саморазпуска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА
ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ
©Copyright 2009-2016 Libertas Bulgaria
ПРОГРАМА
ПРОГРАМА
EN
BG