STATUTES OF THE LIBERTAS BULGARIA


Глава І
СТАТУТ

ЧЛЕН 1.
(1)    "Либертас България" е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

(2)    "Либертас България" е част от общоевропейското политическо движение, посветено на създаването на нов, демократичен, отговорен и отворен Европейски съюз.


Глава IІ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НЕЙНИТЕ СИМВОЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЛЕН 2.
Наименованието на политическата партия е "Либертас България".

СИМВОЛИ

ЧЛЕН 3.
(1)    Символите на политическа партия "Либертас България"са знак, знаме и печат.

(2)    Знакът на политическа партия "Либертас България" представлява стилизирано изображение на хоризонт във вид на синя дъга, над който в дясната част се виждат четирите лъча на изгряваща жълта петолъчна звезда, а над него има надпис с виолетови букви "Либертас", а под него с черни букви е изписано " България".                
(Приложение 1)

(3)    Знамето на политическа партия "Либертас България"е бяло с правоъгълна форма с поставен в средата знакът на партията.
(Приложение 2)

(4)    Печатът е кръгъл с изобразен в центъра му знака на партията и изписано около него "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ".


Глава ІІI
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 4.
(1)    Седалището на политическа партия "Либертас България" е в град София, район "Искър".

(2)     Адресът на управление на политическа партия "Либертас България" е област София-град, община Столична, град София 1164, район "Лозенец",  ж.к."Лозенец ", ул."Христо Смирненски" №44, вх.Б, ет.1.

(3)    Интернет страницата на политическа партия "Либертас България" е на уеб адрес http://libertas.free.bg, а адресът на електронната й поща е  libertas.bg@abv.bg .

(4)    Наименованието, седалището и адреса се поставят върху всички документи и издания на партията.


Глава ІV
ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

ЦЕЛИ

ЧЛЕН 5.
"Либертас България" цели:

"    Промяна на бъдещето на България и Европа, чрез създаване на един нов, демократичен, отговорен, отворен и успешен Европейски съюз, опрян на индивидуалната свобода, демокрацията, плурализма, толерантността, гражданските права и неограничените възможности;

"    Разделение на властите и на европейско ниво и демократичната им избираемост;

"    Адекватно разпределение на властта в Европейския съюз между европейското и национално ниво;

"    Разширяване и гарантиране на индивидуалната свобода и човешките права;

"    Разширяване и гарантиране на свободата на обществения, политическия и духовния живот, на идеите и обмена на информация;

"    Увеличаване на пряката демокрация и възможностите на всеки гражданин за участие в политиката на европейско и национално ниво;

"    Разширяване на свободата на стопанска инициатива и гарантиране на свободната конкуренция;

"    Превръщане на България в нормална демократична европейска държава, чрез поставянето на политиката в България в контекста на общоевропейския политически процес;

"    Създаване и гарантиране на свободна и сигурна обществена среда;

"    Прозрачно управление и ефективно усвояване на европейските фондове;

"    Политика за силно ускорен реален растеж и модернизация на българската икономика, наука, култура и бит;

НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ЧЛЕН 6.
(1)    Организацията и дейността на политическа партия "Либертас България" се осъществяват в рамките на Конституцията, законите и в съответствие с устава.

(2)    Дейността на политическа партия "Либертас България"е прозрачна и публична. Тя се основава на пълна свобода при изразяване на мненията и многовариантност при обсъждане и решаване на проблемите.

(3)    Политическа партия "Либертас България" провежда своите публични прояви, отправя обръщения и съставя документите си на български език. 

ЧЛЕН 7.
(1)    Политическа партия "Либертас България" си служи единствено със законни и демократични, политически средства и методи.

(2)    Политическа партия "Либертас България" съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини.

(3)    В управлението на държавата и в местното самоуправление, политическа партия "Либертас България" постига целите си, чрез своите представители в законодателната, изпълнителната и местните власти.


Глава V
ВЪРХОВНИ, РЪКОВОДНИ, КОНТРОЛНИ, ОБЛАСТНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

ВЪРХОВНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

ЧЛЕН 8.
Върховен орган на партията е Конгресът;

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

ЧЛЕН 9.
Ръководен орган на партията е Националният съвет.

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

ЧЛЕН 10.
Контролен орган на партията е Контролната комисия.

ОБЛАСТНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 11.
Органи за координация на дейността между общинските (районните) партийни организации и провеждане решенията на върховния и на ръководния органи на партията на областно ниво са Областните съвети от съответната област, съобразно административно-териториалното деление на страната или обхвата на избирателните райони.
МЕСТНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ
ЧЛЕН 12.
Органи за координация на инициативата на членовете по места и провеждане решенията на върховния и на ръководния органи на партията, на местно ниво са общите (делегатските) събрания на секционните, селищните, общинските (районните) и градските организации.


Глава VI
ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 13.
Политическа партия "Либертас България" е юридическо лице, което се представлява от председателя на Националния съвет на партията. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.


Глава VІI
РЕД ЗА СВИКВАНЕ, ИЗБИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ

КОНГРЕС

СЪСТАВ НА КОНГРЕСА

ЧЛЕН 14.
(1)    Конгресът се състои от делегати - представители на членовете на политическа партия "Либертас България".

(2)    Членовете на Националния съвет, Контролната комисия, депутатите в Европейския парламент, народните представители, министрите, заместник-министрите, областните управители, кметовете, заместник-кметовете, общинските съветници, когато са членове на партията, са делегати по право.

(3)    Членовете на партията избират делегатите на конгреса на общински (районни) общи (делегатски) изборни събрания по общини (райони), провеждани по график, приет от Националния съвет, веднъж на четири години.

(4)    Делегатите на конгреса се избират в еднаква пропорция за цялата страна, получена, чрез разделяне на броя на всички членове на партията на 500, (така че да бъдат избрани 500 делегати на конгреса).

ПРАВОМОЩИЯ НА КОНГРЕСА

ЧЛЕН 15.
(1)    Конгресът:

1.    Приема, изменя и допълва устава;

2.    Приема основните цели на партията;

3.    Избира и освобождава Бюро на Конгреса.

4.    Определя числеността на Националния съвет и на Контролната комисия;

5.    Избира и освобождава членовете на Националния съвет и на Контролната комисия;

6.    Приема отчета за дейността на партията;

7.    Отменя решения на другите органи на партията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на партията;

8.    Взема решение за преобразуване или прекратяване на партията;

9.    Приема други вътрешнопартийни актове, политически и организационни решения;

(2)    Решенията на Конгреса, включително и за промени в Устава, се вземат на основата на действащия Устав и в съответствие с механизмите и по процедурите предвидени в него, както и съобразно с действащото законодателство.

(3)    Решенията на Конгреса, взети в съответствие с Устава са задължителни за всички членове и органи на партията.

ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОНГРЕСА

СВИКВАНЕ НА КОНГРЕСА

ЧЛЕН 16.
(1)    Конгресът е постоянно действащ партиен орган с мандат от четири години. Мандатът може да бъде съкратен с решение на Конгреса, за което е необходимо мнозинство от 2/3 от делегатите.

(2)    Конгреса се свиква от Националния съвет на партията.

(3)    Конгреса се свиква редовно веднъж на четири години.

(4)    Конгреса може да бъде свикан и извънредно по решение на Националния съвет, по искане на Контролната комисия, по искане на една трета от делегатите на Конгреса или по искане на една трета от членовете на партията.

(5)    Конгреса се свиква чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива той се свиква.

(6)    Поканата се публикува на интернет страницата на партията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на партията, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ НА КОНГРЕСА

ЧЛЕН 17.
Заседанието на Конгреса е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове или делегати да се явят. 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ КОНГРЕСА

ЧЛЕН 18.
Новоизбраният Конгрес се открива от най-възрастния присъстващ делегат, който обявява повторно дневния ред, дава думата на делегатите за предложения за състав и избор на Бюро на Конгреса. Той председателства и избора с явно гласуване на Бюро на Конгреса.

ЧЛЕН 19.
Конгресът се ръководи от избраното Бюро, като отделните заседания се председателстват последователно от неговите членове.   Протоколчик изготвя протокол от Конгреса, който се подписва от него и членовете на Бюрото. 

ЧЛЕН 20.

(1)    Решенията на Конгреса се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите, но за изменение на Устава, за прекратяване на партията или за сливането й с друга партия е необходимо мнозинство 2/3 от всички делегати.

(2)    По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

ГЛАСУВАНЕ НА КОНГРЕСА

ЧЛЕН 21.
(1)    Всеки делегат на Конгреса има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

(2)    Делегат на Конгреса няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.    Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2.    Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

ЧЛЕН 22.
(1)    На всяко заседание на Конгреса се решава по кои въпроси от дневния ред да се гласува тайно. Във всички останали случаи гласуването е явно.

(2)    Явното гласуване става чрез вдигане на ръка, по електронен път или чрез поименна подписка, като определени от Конгреса лица извършват преброяването.

(3)    Тайното гласуване се провежда от специално избрана комисия по обичайния ред. Резултатите от гласуването се обявяват от председателя на комисията.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА

СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 23.
(1)    Националният съвет се състои най-малко от седем лица избрани от Конгреса. По решение на Конгреса неговата численост може да бъде и по-голяма.

(2)    Мандатът на Националния съвет е четири години. До избирането на нов Национален съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

ЧЛЕН 24.
(1)    Членовете на Контролната комисия могат да участват по всяко време в заседанията на Националния съвет със съвещателен глас.

(2)    Народните представители в Народното събрание на Република България, членовете на Европейския парламент избрани от България, министрите, заместник-министрите, областните управители, заместник-областните управители, кметовете и заместник-кметовете в Република България - членове на партията, могат да участват в заседания на Националния съвет, когато се обсъждат въпроси, които засягат дейността им, със съвещателен глас.

ЧЛЕН 25.
Националният съвет се свиква и председателства от председателя на Националния съвет, по негова инициатива или по искане от някой от членовете му. При негово отсъствие, той се замества от главния секретар.

ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 26.
(1) Националният съвет:

1.    Приема решения за организацията на своята работа;

2.    Натоварва с конкретни отговорности, функции и задачи своите членове;

3.    Избира и освобождава от своя състав с квалифицирано мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички членове на Националния съвет:

"    председател на Националния съвет;

"    секретар-протоколчик на Националния съвет;

"    главен секретар на Националния съвет;

4.    Създава секторни и тематични комисии, определя структурата, броя и състава им;

5.    Приема бюджет на партията;

6.    Определя лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията;

7.    Разрешава използването на финансови средства и контролира разходването им;

8.    Взема решения за разпореждане с имуществото на партията. 

9.    До 1 март всяка година подготвя за внасяне в Сметната палата отчет за приходите и разходите на партията за предходната година;

10.    Осигурява организационното изграждане, укрепване и развитие на структурите на партията и дейността й;

11.    Води регистри на партийните структури и делегатите на Конгреса;

12.    Приема организационни документи и решения;

13.    Разглежда декларациите за присъединяване за формално съответствие с изискванията за членство, съгласно устава и закона и води регистъра на членовете;

14.    Определя областните координатори;

15.    Организира и съхранява партийния архив;

16.    Организационно подготвя заседанията на Конгреса и осигурява изпълнението на решенията му;
 
17.    Приема политики, програми, програмни решения и документи в съответствие с целите на партията;

18.    Взема решения и осъществява медийната политика, връзките с обществеността, междупартийната, коалиционната и международната дейност на партията;

19.    Съвместно с Народните представители определя стратегията и тактиката на парламентарната дейност;

20.    Взема решение за участие или неучастие в коалиции;

21.    Разглежда, прецизира и одобрява направените номинации за издигане от името на партията на кандидати в избори за президент и вицепрезидент, народни представители, евродепутати, кметове и общински съветници, както и за другите избираеми и назначаеми длъжности в европейската, държавната и общинска администрация и ги издига от името на партията съгласно изискванията и механизмите на закона;

22.    Разглежда и решава въпроси по жалби и възражения срещу решения на другите органи на партията, с изключение на Конгреса;

23.    Отменя решения на другите органи на партията, с изключение на Конгреса, които противоречат на неговите решения, закона или устава;

24.    Приема декларации, обръщения, становища и други публични документи;

25.    Приема други вътрешнопартийни актове, политически и организационни решения, които не са от компетентността на друг партиен орган;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 27.
(1)    Председателят на Националния съвет се избира и освобождава от Националния съвет из между неговите членове.

(2)    До избирането на нов председател на Националния съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 28.
Председателят на Националния съвет:

1.    Представлява партията като юридическо лице;

2.    Свиква и председателства заседанията на Националния съвет;

3.    Удостоверява с подписа си решенията на Националния съвет;

4.    Осигурява изпълнението на решенията Конгреса и на Националния съвет;

5.    Подготвя и дава на Конгреса отчет за дейността на Националния съвет и на партията;

6.    До 31 март всяка година предоставя на Сметната палата Финансовия отчет за предходната календарна година, съгласно изискванията на закона;

7.    Предоставя на Сметната палата всички изискуеми отчети в законовите им срокове;

8.    Осъществява и други функции възложени му от Националния съвет.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 29.
(1)    Главният секретар на Националния съвет се избира и освобождава от Националния съвет из между неговите членове.

(2)    До избирането на нов главен секретар на Националния съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 30.
Главният секретар на Националния съвет:

1.    Организира работата на Националния съвет, привлича и ръководи неговите сътрудници;

2.    При отсъствие на председателя на Националния съвет свиква и председателства заседанията на Националния съвет;

3.    Координира дейността на партийните органи и структури;

4.    Осъществява и други функции възложени му от Националния съвет.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 31.
(1)    Секретар-протоколчик на Националния съвет се избира и освобождава от Националния съвет из между неговите членове.

(2)    До избирането на нов секретар-протоколчик на Националния съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИКА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЧЛЕН 32.
Секретар-протоколчикът на Националния съвет:

1.    Организира деловодната работа, документооборота и архива на Националния съвет;

2.    Води и подписва протоколите от заседанията на Националния съвет;

3.    Осъществява и други функции възложени му от Националния съвет.

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

СЪСТАВ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ

ЧЛЕН 33.
(1)    Контролната комисия се състои най-малко от три лица, в който освен председател на Контролна комисия, заместник-председател и секретар, според нуждите и по решение на Конгреса може да включва и други членове. Нейният мандат е четири години.

(2)    До избирането на нова Контролна комисия старата продължава да изпълнява своите функции.

ПРАВОМОЩИЯ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ

ЧЛЕН 34.
Контролната комисия:

1.    Приема решения за организацията на своята работа;

2.    Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и организации.

3.    Осъществява вътрешнопартиен финансов контрол на изпълнението на партийния бюджет, дейността и управлението на имуществото на партията.

4.    Подготвя и внася в Конгреса отчет за изпълнението на бюджета на партията;

5.    До 7 февруари всяка година проверява подготвения за внасяне в Сметната палата отчет за приходите и разходите на партията за предходната година;

6.    Следи за спазването на Устава, правилниците и програмните документи на партията;

7.    Следи за изпълнението на решенията на органите на партията;

8.    Разглежда и се произнася по жалби, възражения, вътрешнопартийни спорове;

9.    Проверява сигналите за нарушения на устава и се произнася по тях;

10.    Произнася се относно наличието или отсъствието на членство, съобразно изискванията на устава;

11.    Осъществява и други функции възложени й от Конгреса.


Глава VІІI
ЗАСЕДАНИЯ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 35.
(1)    Колективните партийни органи се свикват на заседание най-малко веднъж месечно;

(2)    Заседанията на колективните партийни органи се свикват и ръководят от председателите им, освен в случаите изрично предвидени в Устава;

(3)    Председателят е длъжен да свика заседание на партийния орган при писмено искане на една трета от членовете му.

(4)    Ако председателят не свика заседание на колективния партиен орган в срок от седем дни, то може да се свика от всеки един от заинтересованите му членове.

(5)    При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от колективния партиен орган негов член.

(6)    Колективният партиен орган може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(7)    Присъстващо е и лице, с което има двустранна или многостранна телефонна, интернет или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(8)    Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за разпореждане с имущество и определяне реда и организацията за извършване на дейността, с мнозинство от всички членове. 

(9)    Колективният партиен орган може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всичките му членове.

(10)    Ако член на колективния партиен орган не присъства на шест поредни заседания, но не по-малко от шест месеца, по неуважителни причини, то той се счита за напуснал го, като при това кворумът на колективния партиен орган се намалява съответно.

(11)    Кворумът се намалява и при подадена оставка или прекратяване на членството в партията на член на колективния партиен орган.

(12)    Ако броят на членовете на колективен партиен орган спадне под минимално изискуемия, то се свиква органът, който го е избрал, за да попълни състава му.


Глава ІX
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

ЧЛЕН 36.
(1)    Събранията и заседанията на органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете.

(2)    В случай че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието се провежда на същото място и при същия дневен ред, и може да взема всички решения от компетентността на съответния орган.

(3)    Всеки член на събрание, ръководен или колективен орган има право на един глас.

(4)    При избор на членове на колективни органи, за избрани се считат получилите най-много гласове.

(5)    При избор на председател и ръководители на всички нива и на други еднолични органи, ако никой от кандидатите не е получил повече от половината от действително подадените гласове, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.

(6)    Когато за избор или решение е предвидено предложение задължително изхождащо от някого и той не е в състояние да го направи, откаже да го направи или не го направи в съответния разумен срок, то в такъв случай всеки от органа, пред когото е нужно да бъде направено предложението може да го направи.

(7)    Когато за избор, решение или продължаване на процедура е предвидено предложение изхождащо от някого и то не бъде прието, то задълженият да предлага е длъжен да направи ново предложение, което не може да съвпада с отхвърленото. 

(8)    Когато се прилага пропорция и съществува остатък, който не е цяло число, то резултатът се закръгля към по-голямото или по-малкото цяло число в зависимост от това, дали остатъкът е повече или по малко от половината на единицата. Когато остатъкът е точно половината на единицата, то се закръгля нагоре.

(9)    Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас, освен, ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.

(10)    Гласуването е явно, като в отделни случаи с решение на съответното събрание може да се премине към тайно гласуване. При провеждане на персонален избор или при гласуване на решение за определяне на личности, то, ако някой от кандидатите поиска гласуването да бъде тайно, то не може да му бъде отказано. В този случай задължително се провежда тайно гласуване.


Глава Х
РЕД ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕН 37.
(1)    Членството в политическа партия "Либертас България"е лично, свободно и доброволно. То се реализира пряко в партията като цяло.

(2)    Член на политическа партия "Либертас България"може да бъде всеки, който отговаря на следните условия:

1.    Е гражданин с избирателни права, съгласно българското законодателство;

2.    Не e лице, за което със специален закон е забранено членство в политическа партия.

3.    Не членува в друга политическа партия;

4.    Споделя целите и програмните документи на политическа партия "Либертас България"и се стреми да ги реализира;

5.    Желае да членува, приема и осъществява правата и задълженията на член;

6.    Признава и спазва Устава на политическа партия "Либертас България" и в партийната си дейност се ръководи от него.

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

ЧЛЕН 38.
(1)    Членовете членуват лично и пряко в политическа партия "Либертас България", като цяло.
 
(2)    Всеки, който отговаря на изискванията визирани в Член 37, ал. 2 от Устава, може да се присъедини към партията, чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от Националния съвет.

(3)    С декларацията по ал. 2 гражданинът изразява личната си воля за членство в политическата партия и декларира, че отговаря на условията за членство визирани в Член 37, ал. 2.

(4)    Членството в политическа партия "Либертас България" възниква, чрез регистрация от Националния съвет.

(5)    Регистрацията се извършва в срок от седем дни и не може да бъде отказана, ако деклариралият присъединяване отговаря на изискванията за членство визирани в Член 37, ал. 2 от Устава.

(6)    Членство не възниква и не се регистрира, когато заявяващият присъединяване не отговаря на някое от изискванията на Чл. 37, ал. 2.

(7)    Спорове за наличие или отсъствие на съответствие с изискванията на Чл. 37, ал. 2 от Устава се решават от Контролната комисия.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

ЧЛЕН 39.
(1)    Членството се прекратява с дерегистрация поради:

1.    Едностранно волеизявление на члена за прекратяване на членството;

2.    Неучастие в дейността на партията по неуважителни причини повече от една година;

3.    Смърт;

4.    Настъпване на обстоятелства, които лишават члена от избирателни права съгласно българското законодателство;

5.    Заемането на длъжност, която съгласно закона е несъвместима с членство в политическа партия;

6.    Хулиганско или друго противоправно поведение, с което се уронва престижа на партията;

7.    Явяване на избори срещу кандидати на партията;

8.    Поведение или изявления, които показват, че членът е престанал да споделя целите и програмните документи на политическа партия "Либертас България" и не се стреми да ги реализира;

9.    Поведение, което показва, че членът е престанал да признава и спазва Устава на политическа партия "Либертас България" и в партийната си дейност да се ръководи от него;

10.    Прекратяването на партията;

(2) Решенията за дерегистрация се вземат от Контролната комисия при установяване на някое от обстоятелствата по ал. 1. При обстоятелството по ал.1 т.1, волеизявлението за прекратяване на членството се приема автоматично и не подлежи на обсъждане, гласуване и обжалване;

ЧЛЕН 40.
(1)    Решенията за дерегистрация могат да се обжалват от дерегистрираните пред Националния съвет.

(2)    Обжалването спира действието на решението за дерегистрация до произнасяне на Националния съвет.

(3)    Прекратено членство се възстановява по реда за възникване, но не по рано от една година от прекратяването му.


Глава ХI
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ЧЛЕН 41.
Всеки член има правата:

1.    Да участва равноправно и пълноценно в дейността на партията;

2.    Да бъде информиран за дейността на партията;

3.    Свободно и публично да изразява своето мнение, предложения и препоръки;

4.    Да разработва, формулира и предлага конкретни политики, програми и решения в съответствие с целите на партията;

5.    Да инициира дейности и поема персонални ангажименти и отговорност за осъществяването им;

6.    Да участва в дейността на партията, съобразно желанието, способностите и възможностите си;

7.    Да издига и обосновава своята кандидатура за партийни длъжности, съгласно Устава;

8.    Да избира и да бъде избиран в състава на партийните органи и за партийни длъжности, съгласно Устава;

9.    Да номинира кандидати и да бъде номиниран като кандидат от името на партията в избори за европейски и национални централни и местни органи на държавната власт, както и за други държавни и общински длъжности;

10.    Да бъде подпомаган от другите членове и партийните органи в своята дейност и инициативи за осъществяване на програмните цели.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ЧЛЕН 42.
Всеки член поема задълженията:

1.    Да признава и спазва Устава на партията и в партийната си дейност да се ръководи от него;

2.    Да признава и се ръководи в своята дейност от целите и програмните документи на партията;

3.    Да признава и осъществява решенията на органите на партията взети съгласно Устава.


Глава ХІI
ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ И ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

СТРУКТУРИ

ЧЛЕН 43.
Политическа партия "Либертас България" е единна организация структурирана на териториален признак в съответствие с административното деление на страната и структурата на избирателните комисии.

СЕКЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЧЛЕН 44.
(1)    Членовете на политическа партия "Либертас България", с постоянен адрес на територията електорално обхваната от една избирателна секция, независимо от броя им формират Секционна организация на партията.

(2)    Секционната организация е самоуправляваща се структурна единица, която:

1.    Определя представителите и наблюдателите на партията в съответната секционна избирателна комисия.

2.    Следи за организацията, законосъобразността и честността на изборния процес на територията на избирателната секция, с чийто електорален обхват съвпада и сигнализира за нарушения;

3.    Следи за местни проблеми и местно проявление на общи проблеми на територията обхваната от съответната избирателна секция и предлага решения;

4.    Организира избирателните кампании на партията на територията електорално обхваната от избирателната секция, с която съвпада.

(3)    Орган на самоуправление на Секционната организация е Общото й събрание, състоящо се от всички членове на партията гласуващи в съответната избирателна секция. То решава всички въпроси, съобразно функционалните й характеристики. Общото събрание избира председател на Секционната организация, а при необходимост по целесъобразност и Бюро на Секционната организация, чиито членове натоварва с конкретни дейности и задачи.

(4)    Когато на територията обхваната електорално от една избирателна секция има само един член на партията, то той изпълнява функциите заложени за Секционна организация на партията.

СЕЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЧЛЕН 45.
(1)    Членовете на политическа партия "Либертас България", с постоянен адрес на територията на едно населено място, независимо от броя им, формират Селищна организация на партията.

(2)    Селищната организация е самоуправляваща се структурна единица, която:

1.    Следи за местни проблеми и местно проявление на общи проблеми на територията на населеното място и предлага решения;

2.    Предлага кандидатите на партията на местни избори за съответното населено място;

3.    Организира избирателните кампании на партията на територията на населеното място;

4.    Следи за законосъобразността и честността на изборния процес на територията на населеното място.

(3)    Орган на самоуправление на Селищната организация е Общото й събрание, състоящо се от всички членове на партията на територията на съответното селище. Общото събрание решава всички въпроси, съобразно функционалните характеристики на Селищната организация. Общото събрание избира председател на Селищната организация, а при необходимост по целесъобразност и Бюро на Селищната организация, чиито членове натоварва с конкретни дейности и задачи.

(4)    Когато на територията на едно селище има само един член на партията, то той изпълнява функциите заложени за Селищна организация на партията.

(5) Когато броят на членовете в съответното селище е по-голям от 500, Общото събрание там се състои от делегати избрани от секционните Общи събрания в еднаква пропорция получена, чрез разделяне на броя на всички членове на партията в селището на 500, (така че избраният с така получената пропорция общ брой на делегатите да е 500).

ОБЩИНСКА (РАЙОННА) ОРГАНИЗАЦИЯ

ЧЛЕН 46.
(1)    Най-малко трима члена на политическа партия "Либертас България", с постоянен адрес на територията на една община (район в град с районно деление), формират Общинска (Районна) организация на партията.

(2)    Общинската (Районна) организация е самоуправляваща се структурна единица, която:

1.    Следи за местни проблеми и местно проявление на общи проблеми на територията на съответната община (район) и предлага програми от местен характер и решения;

2.    Предлага кандидатите на партията за кмет на общината (района) и за общински съветници на местни избори за съответната община (район), както и за други позиции в местното самоуправление на съответната община (район);

3.    Организира избирателните кампании на партията на територията на съответната община (район);

4.    Следи за законосъобразността и честността на изборния процес на територията на съответната община.

(3)    Орган на самоуправление на Общинската (Районна) организация е Общото й събрание, състоящо се от всички членове на партията на съответната територия. То решава всички въпроси, съобразно функционалните характеристики на Общинската (Районна) организация. Общото събрание избира Бюро на Общинската (Районна) организация, в чийто състав, освен председател на Общинската (Районна) организация, секретар и касиер могат да влизат и други членове натоварени с конкретни дейности и задачи.

(4)    Когато броят на членовете в съответната община (район) е по-голям от 500, Общото събрание там се състои от делегати избрани от секционните Общи събрания в еднаква пропорция получена, чрез разделяне на броя на всички членове на партията в съответната община (район) на 500, (така че избраният с така получената пропорция общ брой на делегатите да е 500).

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЧЛЕН 47.
(1)    Членовете на партията в град с районно деление (София, Пловдив и Варна), формират Градска организация на партията.

(2)    Градската организация е самоуправляваща се структурна единица, която:

1.    Следи за местни проблеми и местно проявление на общи проблеми на територията на града и предлага програми от местен характер и решения;

2.    Предлага кандидатите на партията за кмет на голямата община и за общински съветници на местни избори, както и за други позиции в местното самоуправление на градско ниво;

3.    Организира избирателните кампании на партията на територията на съответния град;

4.    Следи за законосъобразността и честността на изборния процес на територията на съответния град.

(3)    Орган на самоуправление на Градската организация е Общото й събрание, състоящо се от всички членове на партията в съответния град. То решава всички въпроси, съобразно функционалните характеристики на Градската организация.

(4)    Общото събрание избира Бюро на градската организация, в чийто състав, освен председател на Градската организация, заместник-председател, секретар и касиер могат да влизат и други членове натоварени с конкретни дейности и задачи.

(5)    Когато броят на членовете в съответния град е по-голям от 500, Общото събрание там се състои от делегати избрани от районните Общи събрания в еднаква пропорция получена, чрез разделяне на броя на всички членове на партията в съответния град на 500, (така че избраният с така получената пропорция общ брой на делегатите да е 500).

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

ЧЛЕН 48.
(1)    Орган за координация на членовете на партията на областно ниво е Областният съвет.

(2)    Областният съвет се състои от председателите на Общинските (Районните) организации от съответната област (съответният многомандатен избирателен район за София), съобразно административно-териториалното (електоралното) деление на страната.

(3)    Дейността на Областния съвет се координира и заседанията му се председателстват от Областен координатор, определен от Националния съвет.


Глава ХІІI
ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

ЧЛЕН 49.
Всеки член сам определя размера на членския внос, който внася в зависимост от субективната му преценка за финансовите му възможности.


Глава ХІV
ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

ЧЛЕН 50.
(1)    Дейността на политическа партия "Либертас България"се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия, съгласно закона.

(2)    Собствените приходи на политическа партия "Либертас България"са приходите от:

1.    Членски внос;

2.    Собствени недвижими имоти;

3.    Дарения и завещания от физически лица;

4.    Лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 от Закона за политическите партии;

5.    Издателска дейност;

6.    Авторски права и ползване на интелектуална собственост;

7.    Продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

(3)    Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 000 лв.

(4)    Политическата партия може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.

(5)    В приходите по ал. 4 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7.

(6)    Непаричните приходи по ал. 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

ЧЛЕН 51.
Политическа партия "Либертас България" разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

ЧЛЕН 52.
(1)    Политическа партия "Либертас България" не може да извършва стопанска дейност. 

(2)    Политическа партия "Либертас България" няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации.

(3)    Политическа партия "Либертас България" не може да получава приходи от:

1.    анонимни дарения;

2.    средства от юридически лица и от еднолични търговци;

3.    средства от религиозни институции;

4.    средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

ЧЛЕН 53.
(1)    Политическата партия декларира пред Сметната палата разкритите от нея банкови сметки в 14-дневен срок от откриването им.

(2)    Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1.    Физическите лица направили дарения и завещания, видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2.    декларации от лицата направили дарения и завещания за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.;

3.    наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;

4.    обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии, а именно:

"    наименованието на политическата партия;

"    седалището и адресът на управление;

"    уставът на политическата партия;

"    имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия;

"    имената на лицата, които съгласно Устава представляват политическата партия;

"    прекратяването на политическата партия;

"    имената, съответно наименованието и адресът на ликвидаторите;

"    настъпилите промени в обстоятелствата по т. 1 - 7;

5.    притежаваните недвижими имоти;

6.    разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;

7.    годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.

(3)    Обстоятелствата по ал.2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.

(4)    Публичността на регистъра по ал.1 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

ЧЛЕН 54.
(1)    За приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, отговарят определени от Националния съвет лица.

(2)    Политическа партия "Либертас България" представя в Сметната палата в срок до 30 дни от съдебната си регистрация имената и длъжностите на лицата по ал.1, а при промяна на лицата - в 7-дневен срок от извършване на промяната.


Глава ХV
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

ЧЛЕН 55.
(1)    Вътрешнопартийният финансов контрол на дейността и управлението на имуществото на партията се осъществява от Контролната комисия.

(2)    Държавният Финансов контрол върху дейността на политическа партия "Либертас България" и управлението на предоставеното й имущество се осъществява от Сметната палата.

ЧЛЕН 56.
(1)    Политическа партия "Либертас България" изготвя финансов отчет за предходната календарна година съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството.

(2)    До 31 март всяка година Политическа партия "Либертас България" предоставя на Сметната палата Финансовия отчет по ал.1, на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по образец изготвен от Сметната палата, в която се съдържа списък на физическите лица, направили дарения.

(3)    Финансовите отчети по ал. 2 преди представянето им в Сметната палата подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.

(4)    Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на политическа партия "Либертас България".

ЧЛЕН 57.
В срок до един месец след провеждане на избори политическа партия "Либертас България"декларира пред Сметната палата на електронен и хартиен носител отчет за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, изготвен съгласно образци, утвърдени от Сметната палата за съответния вид избори.


Глава ХVI
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

СРОК ЗА УЧРЕДЯВЯНЕ

ЧЛЕН 58.
Политическа партия "Либертас България"се учредява безсрочно.

РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛЕН 59.
(1)    Политическа партия "Либертас България"се прекратява при:

1.    Решение за сливане със или вливане в друга партия;

2.    Решение за разделяне на две или повече партии;

3.    Решение за саморазпускане съгласно Устава;

4.    Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;

5.    Разпускане с решение на Софийския градски съд по искане на прокурор, което подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

(2)    Решенията по ал. 1, т. 1-3 се вземат от Конгреса. Това право не може да бъде делегирано на други органи на партията.

(3)    Решението за прекратяване се взема с 2/3 мнозинство от Конгреса на партията.

ЧЛЕН 60.
(1)    При прекратяване на политическа партия "Либертас България" по Член 59, ал.1, т.1-3 останалото партийно имущество след удовлетворяването на кредиторите се разпределя по равно между членовете.

(2)    При прекратяване на политическа партия "Либертас България"по Член 59, ал.1, т.4 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.

ЧЛЕН 61.
За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящият Устав на политическа партия "Либертас България" се приема съгласно и съобразно изискванията на Закона за политическите партии.

§2 Учредителното събрание има правомощията на Конгрес.  Първият Конгрес на партията е нейното Учредително събрание, чийто мандат започва на 22 март 2009 г. и изтича на 21 март 2013 г..

§3 Избори за следващ състав на Конгреса да се проведат в периода 23 март-23 юни 2013 г., а следващият състав на конгреса да се събере на първо заседание през месец юли 2013 г. .

Настоящият Устав е приет от учредителите на политическа партия "Либертас България" на учредително събрание състояло се на 22 Март 2009 година в гр. София.

Приложение 1 - Знак на политическа партия "Либертас България".

Приложение 2 - Знаме на политическа партия "Либертас България".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STATUTES
WELCOME TO THE WEBSITE OF LIBERTAS BULGARIA
©Copyright 2009-2016 Libertas Bulgaria
STATUTES
STATUTES
EN
BG