REGISTERФизически лица направили дарения на политическа партия "Либертас България".


Физически лица направили завещания на политическа партия "Либертас България".


Декларации за произхода на средствата от лицата направили дарения и завещания в размер над 5000 лв. на политическа партия "Либертас България";


Наименования на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работи  политическа партия "Либертас България";


Обстоятелства по чл. 17 от Закона за политическите партии, относно на политическа партия "Либертас България";


Притежавани недвижими имоти от политическа партия "Либертас България";


Разпоредителните сделки на политическа партия "Либертас България" с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;


Годишни финансови отчети и отчети за предизборните кампании на политическа партия "Либертас България".
©Copyright 2009-2016 Libertas Bulgaria
REGISTER
WELCOME TO THE WEBSITE OF LIBERTAS BULGARIA
REGISTER
EN
BG